Grijsvlak
energietransitie

De weg naar aardgasvrije woningen

Het College van B&W heeft op 18 november jl. een voorstel voor het Stedelijk Energie Plan aan de gemeenteraad gestuurd. Dat plan is een belangrijke stap van de gemeente in de energietransitie – zoals het uitbannen van het gebruik van aardgas in de gemeenteplannen heet. De belangrijkste consequentie daarvan voor u is, dat u op een bepaald moment in de komende 30 jaar moet overstappen op een andere bron van verwarmen van uw huis en uw tapwater, en op een andere manier van koken.

Randvoorwaarden

Dat Stedelijk Energie Plan is geen uitvoeringsdocument, stelt het College van B&W expliciet. Het specificeert alleen de randvoorwaarden en mogelijkheden die de gemeente ziet, en de route naar een overstap op andere bronnen van verwarming dan gas. Toch worden al wel enkele zaken duidelijk.

̶     De gemeente is niet van plan een Gemeentelijk Energiebedrijf op te richten om in de warmtebehoefte van haar inwoners te voorzien. Ze wil wél samenwerken met alle betrokkenen. Daaronder schaart de gemeente nadrukkelijk ook de burgers, die ze zoveel mogelijk keuzevrijheid wil bieden.

̶     De gemeente is evenmin van plan om de investeringen voor de energietransitie voor haar rekening te nemen. De benodigde investeringen moeten opgebracht worden door bestaande en eventueel ook nieuwe marktpartijen. De gemeente zal hooguit overheidsmiddelen beschikbaar stellen om – bij voorkeur innovatieve - projecten door de opstartfase te loodsen.

̶     De gemeente verwacht niet dat er de eerstkomende 10 jaar in voldoende mate duurzaam geproduceerd waterstof beschikbaar zal zijn om een rol van betekenis te spelen in de energietransitie. Het waterstof dat nu beschikbaar is, wordt hoofdzakelijk gewonnen uit aardgas, en levert bij de huidige productieprocessen nog steeds een bijdrage aan de CO2-productie. Duurzaam produceren van waterstof vraagt aanmerkelijke investeringen in bijvoorbeeld windparken op zee. De aanleg daarvan zal vele jaren duren, en de verwachting is dat verkeer en industrie voorrang krijgen bij de belevering met waterstof.
In de warmtevraag van huizen die van het aardgas afstappen, zal voorzien moeten worden door warmtenetten die gevoed worden met geothermie of restwarmte, aquathermie en elektrische warmtepompen, concludeert de gemeente.

̶     Met deze systemen verwacht de gemeente in 70 procent van de bestaande warmtevraag te kunnen voorzien. Dat betekent dat de warmtevraag met 30 procent teruggebracht dient te worden door verbeterde isolatie.

De weg vooruit

Het Stedelijk Energie Plan moet nog besproken worden in de Gemeenteraad; mogelijk leidt dat nog tot aanpassingen.

Intussen gaat het ambtelijk apparaat verder met stap 2: het opstellen van een Transitievisie Warmte. Dat document inventariseert mogelijke warmtebronnen per wijk en specificeert een tijdspad met de volgorde waarin wijken overgaan op schone energie. Die Transitievisie Warmte moet volgens de regels die de regering in het Klimaatakkoord heeft vastgelegd, eind 2021 gereed zijn. Parallel daaraan worden wijkenergieplannen opgesteld.

Betrokkenheid wijken

Om invloed uit te kunnen oefenen op de plannen hebben de wijkverenigingen Archipel & Willemspark, Van Stolkpark, Buurtschap Centrum 2005 en Duttendel & Wittebrug de handen ineengeslagen. Deze wijken liggen immers naast elkaar en hebben veel gemeen: veel particulier woningbezit, veel appartementen met VvE’s, weinig sociale woningbouw, veel ‘oudbouw’ en veel monumentale panden. Vóór alles willen de vier wijken ervoor zorgen dat de energietransitie financieel en maatschappelijk haalbaar is. 

Om te komen tot het wijkenergieplan is door vertegenwoordigers van de 4 wijken samen met de gemeente een projectplan geschreven. Hierin staan de benodigde stappen en bijbehorende organisatie om de vier wijken volledig aardgasvrij te maken. Als einddatum is daarbij voor 2050 gekozen, de datum waarop de CO2-uitstoot in Nederland tot 0 gereduceerd moet zijn. Op die manier houden de inwoners maximale keuzevrijheid.

 

Als eerste stap doet een gespecialiseerd bureau onderzoek naar de vormen van duurzame energie die het beste passen bij onze wijken. Dat onderzoek wordt als de planning wordt gehaald, in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd. De hieruit voortvloeiende scenario’s en stappen worden besproken met de inwoners. Hoe en wanneer dat gebeurt, wordt nog vastgelegd in een communicatie- en participatieplan.

 De eindbeslissing over de te kiezen vormen van duurzame energie en de fasering van de overstap ligt bij de wethouder en de gemeenteraad. 

Meer informatie

Vooruitlopend op de plannen kunnen bewoners nu al stappen zetten, doorte investeren in woningisolatie of zonnepanelen. Meer informatie voor woningeigenaren en VVE’s vindt u op https://duurzamestad.denhaag.nl/. Ook kunt u bellen met de Energiewinkel op Denneweg 62a: (070) 353 99 31 en (070) 353 32 81. 

Heeft u vragen over het project of wilt u een kopie van het projectplan stuur dan een e-mail naar: taairaterces.[antispam].@archipelwillemspark.nl.

Het raadsvoorstel voor een Stedelijk EnergiePlan is online gezet bij de raadsstukken van de gemeente:.https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/628037. Het plan zelf is daar opgeslagen als Bijlage 3