Grijsvlak

Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

Met dit nieuwsbericht informeren wij u over de stand van zaken van het co-creatieproces.
Sinds de zomer van 2018 werken 24 belangenorganisaties samen met de gemeente Den Haag aan de kwaliteitsverbetering van het gebied Centrum-Noord (Archipel/Willemspark, Buurtschap Centrum 2005, Zeeheldenkwartier, Duinoord-oost, Zorgvliet).

Situatie

In Centrum-Noord zijn 3 te drukke routes waar het belangrijk is dat het autoverkeer afneemt, waardoor ook de luchtkwaliteit kan verbeteren:
1. Dr. Kuyperstraat - Mauritskade - Scheveningseveer - Hogewal
2. Javastraat - Laan van Meerdervoort
3. Laan Copes van Cattenburch - Burgemeester Patijnlaan

Gezamenlijk proces

Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties willen de leefbaarheid en bereikbaarheid van Centrum-Noord verbeteren. Samen met gemeente Den Haag stellen zij een advies op. Uitgangspunten daarin zijn: minder doorgaand autoverkeer, betere luchtkwaliteit, meer groen, goede fietsroutes en betere oversteekplaatsen.

Het advies omvat straks een maatregelenpakket om de kwaliteit van het stadsdeel te verbeteren. Dit maatregelenpakket wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders dat hierover zal besluiten.
Voor de kwaliteitsverbetering Centrum-Noord is in het coalitieakkoord tien miljoen euro beschikbaar gesteld.
De belangenorganisaties hebben een belangrijke rol bij het advies. Zij zijn degenen die de maatregelen bedenken. De gemeente faciliteert het proces door middel van het verstrekken van informatie, deskundigheid, vergaderruimten en administratieve en secretariële ondersteuning.
Meer informatie over dit proces is te vinden op de website van de gemeente Den Haag.
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/kwaliteitsverbetering-routes-centrum-noord.htm

Organisatie: werkgroep voor inhoud, klankbordgroep voor proces

De organisatie is ingericht met een werkgroep voor de inhoudelijke discussies en een klankbordgroep voor de bewaking van een zorgvuldig proces. In zowel de werkgroep als de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van alle organisaties die door henzelf zijn aangewezen. De bijeenkomsten staan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en er is een onafhankelijk verkeerskundig adviseur die de werkgroep inhoudelijk ondersteunt. De projectleiding wordt uitgevoerd door gemeente Den Haag.


Terugblik: zorgvuldigheid boven snelheid

Omdat we het gemeentebestuur een gedegen advies willen aanbieden is gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid als uitgangspunt van het proces. Tijdens de eerste bijeenkomsten van de werkgroep is veel aandacht besteed aan het informeren van de leden en het delen van de kennis die nodig is om goed te kunnen adviseren.
Ook is er tijd nodig geweest om onderzoek te doen. Zo is er bijvoorbeeld op verzoek van de werkgroep een grootschalig kentekenonderzoek uitgevoerd om de omvang van het doorgaand verkeer in Centrum Noord in beeld te brengen.
Daarna is de werkgroep aan de slag gegaan met het inventariseren van maatregelen die het doorgaand verkeer in Centrum Noord zouden kunnen verminderen. De gemeente heeft vervolgens deze maatregelen doorgerekend en beoordeeld op het effect ervan.
Op dit moment wordt gewerkt aan een definitief pakket van maatregelen dat de basis vormt voor het advies aan het gemeentebestuur.
Resultaten tot nu toe: informatie verzameld en maatregelen geïnventariseerd

Tot nu toe heeft het proces de volgende resultaten opgeleverd:
• Informatie over het (doorgaand) autoverkeer op basis van een grootschalig kentekenonderzoek;
• Een gezamenlijke probleem- en oorzakenanalyse;
• Inventarisatie van kansen en eerste (pakketten van) maatregelen;
• Inzicht in de effecten van de verschillende (pakketten van) maatregelen.

Planning en vervolg: advies gereed juni 2020

Tijdens het proces is gebleken dat meer tijd nodig is dan was voorzien. Aanvankelijk was het de bedoeling om eind 2019 het co-creatie proces af te ronden. Dit hebben we niet gehaald.
Er was extra tijd nodig om het grote aantal belangen en invalshoeken goed te onderzoeken en de werkgroep te voorzien van voldoende informatie en kennis. Daarom is er een nieuwe planning gemaakt. De planning is nu om in juni 2020 ons advies aan het college van burgemeester en wethouders uit te brengen.

Informatiebijeenkomst januari 2020
In Januari 2020 zal tijdens een grote informatiebijeenkomst voor de achterban van alle betrokken organisaties door enkele leden van de werkgroep het conceptadvies worden gepresenteerd.
Een uitnodiging hiervoor volgt. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen of het achterlaten van een reactie.
Na deze bijeenkomst ronden we het advies af en wordt het door de gemeente ter besluitvorming aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna volgen behandeling in de commissie Leefomgeving en besluitvorming in de gemeenteraad.


Meer informatie
Voor meer informatie over het co-creatieproces kunt u terecht bij de vertegenwoordiger van uw belangenorganisatie of op de website:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/kwaliteitsverbetering-routes-centrum-noord.htm